เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของการเข้าร่วม

เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ดังต่อไปนี้ จะใช้บังคับกับ Online Skill Game ‘Win an บัตรกำนัลร้านค้ามูลค่า 25,000 บาท – Skill Challenge’ (ในข้อความหลังจาก “Skill Game”) ซึ่งจัดทำโดย AP Marketing Asia Pacific Limited (“AP Marketing”) สำหรับประเทศไทย

1) การลงทะเบียน

ในการเข้าร่วมการแข่งขัน Skill Game ผู้เข้าร่วมต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ที่เป็นทางการของ AP Marketing โดยให้ข้อมูลดังต่อไปนี้

ผู้เข้าร่วมต้องแน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้กับ AP Marketing เพื่อลงทะเบียนในการแข่งขัน Skill Game นั้น เป็นข้อมูลที่มีผลใช้ได้ สมบูรณ์ และถูกต้อง ในกรณีที่พบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นโมฆะ ไม่สมบูรณ์ และไม่ถูกต้อง ผู้เข้าร่วมจะถูกตัดสิทธิ์จาก Skill Game โดยอัตโนมัติ ผู้เข้าร่วมต้องแจ้งให้ AP Marketing ทราบ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดกับข้อมูลที่ให้ไว้กับ AP Marketing ตามข้อกำหนดในวรรคที่ 1 (ก) เบื้องต้น ก่อน วันปิดรับ (ดังจะได้กำหนดต่อไป) โดยการส่งทางอีเมล์ไปที่ th@apmarketingap.com

2) สิทธิสำหรับ Skill Game

Skill Game เปิดให้กับผู้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยทุกท่าน ที่มีอายุอย่างน้อย 18 ปีในขณะที่เข้าร่วม ลูกจ้าง ผู้แทน ผู้รับโอนสิทธิ และตัวแทนต่างๆ ของ AP Marketing และบริษัทร่วมต่างๆ ตลอดทั้ง ผู้สนับสนุน ตัวแทนโฆษณา และผู้ประสานงานต่างๆ ของ AP Marketing รวมถึงครอบครัวและสมาชิกต่างๆ ในครอบครัว ไม่มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน Skill Game

ประชาชนของกลุ่มสหภาพยุโรปไม่มีสิทธิ์เข้าร่วม

3) เงื่อนไขอื่นๆ ของการเข้าร่วม

การเข้าร่วม Skill Game ต้องกระทำโดยผ่านอินเตอร์เน็ต การลงทะเบียนสำหรับ Skill Game จะต้องส่งไปให้ AP Marketing ทางอินเตอร์เน็ต ในระหว่างช่วงการส่งเสริม คือหลังจากวันที่ 1 มีนาคม 2564 และภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 (“วันปิดรับ”) การเข้าร่วมแข่งขัน Skill Game มิได้ขึ้นอยู่กับการซื้อสินค้าใด หรือการใช้บริการใดที่มิใช่การให้เปล่า และ/หรือ การชำระเงินค่าธรรมเนียมใด และ/หรือ ค่าธรรมเนียมผู้ใช้งาน ให้กับ AP Marketing หรือบริษัทอื่นๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแข่งขัน Skill Game แต่อย่างใด

4) รายละเอียดและการดำเนินการแข่งขัน Skill Game

(ก) หลังจากการลงทะเบียนพร้อมรายละเอียดดังกล่าวไว้ในข้อที่ 1 แล้ว จะมีการตรวจสอบอายุของผู้เข้าร่วมว่าต้องเกิน 18 ปี การลงทะเบียนของผู้เข้าร่วม ที่อายุไม่ถึงเกณฑ์ จะถูกตัดสิทธิ์ และรายการทะเบียนต่างๆ จะถูกลบทิ้ง
(ข) จากนั้น ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าสู่การท้าดวลความสามารถอย่างแท้จริงได้ดังต่อไปนี้
การแข่งขันเริ่มต้นโดยคลิกไปที่ปุ่มเริ่มต้น ซึ่งจะเริ่มนับเวลา และแสดงคำถามแรก
ผู้เข้าร่วมจะถูกถามคำถาม ที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปหนึ่งชุด ที่จะต้องตอบ
จะมีการนับจำนวนคำตอบที่ถูกต้อง และเวลาที่ใช้ไปในการแข่งขันจนจบ
ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมเข้าสู่การแข่งขันเดียวกันหลายครั้ง จะพิจารณาเฉพาะผลครั้งแรกเท่านั้น
(ค) การแข่งขันใช้เวลาหนึ่งปี เมื่อสิ้นสุดกำหนดเวลาดังกล่าว จะมีการตัดสินผู้ชนะในวันที่ 15 มีนาคม 2565 โดยผู้เข้าร่วมที่สามารถตอบคำถามต่างๆ ได้อย่างถูกต้องด้วยเวลาที่น้อยที่สุดคือผู้ชนะ
(ง) หากมีผู้เข้าร่วมอย่างน้อยสองคนได้คะแนนเท่ากันด้วยเวลาที่ดีที่สุด จะต้องเข้าสู่การแข่งขันอีกรอบหนึ่ง
ผู้เข้าร่วมต่างๆ ที่ได้คะแนนดีที่สุด จะได้รับคำเชิญทางอีเมล์ให้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะอีกครั้งหนึ่งทางอินเตอร์เน็ตภายในสองสัปดาห์

5) การแจ้งผู้ชนะ

ผู้ชนะจะได้รับการแจ้งผลทางที่อยู่อีเมล์ ที่ให้ไว้กับ AP Marketing ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนเข้าแข่งขัน Skill Game

6) รางวัล

6.1 รางวัลสำหรับ Skill Game
รางวัลสำหรับ Skill Game คือ บัตรกำนัลร้านค้ามูลค่า 25,000 บาท

6.2 รางวัลไม่สามารถโอนได้
รางวัลไม่สามารถโอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด เครดิต หรือรายการอื่นใดได้ ยกเว้นกรณีที่ได้รับอนุญาตจาก AP Marketing ตามที่เห็นสมควร และด้วยดุลพินิจของ AP Marketing เท่านั้น

6.3 การเรียกร้องรางวัล
ผู้ชนะต้องไปขอรับรางวัลด้วยตนเองและด้วยค่าใช้จ่ายของตนเองภายในเวลาสองเดือนนับจากวันที่ตัดสิน AP Marketing ต้องแจ้งให้ผู้ชนะทราบสถานที่ที่สามารถไปขอรับรางวัลได้ ผู้ชนะรางวัลต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนเมื่อขอรับรางวัล รางวัลที่ไม่มีการขอรับภายในกำหนดเวลาดังกล่าวใน วรรคที่ 6.3 (ก) เบื้องต้น จะถูกริบ โดย AP Marketing ไม่ต้องรับผิดใด

6.4 การเปลี่ยนรางวัล
ในกรณีที่ไม่มีรางวัลที่ระบุไว้นั้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม AP Marketing สามารถจัดหามาแทน หรือเปลี่ยนรางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลอื่น ที่มีมูลค่าเท่ากันหรือคล้ายคลึงกันได้

6.5 ต้องยอมรับรางวัล “ตามสภาพที่เป็น”
AP Marketing สงวนสิทธิในการกำหนดคุณลักษณะและองค์ประกอบของรางวัล ซึ่งผู้ชนะต้องยอมรับรางวัล “ตามสภาพที่เป็น”
AP Marketing มิได้แสดง หรือให้การรับรองในเรื่องคุณภาพ หรือความสมบูรณ์ของรางวัล และเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ โดยปริยาย ที่เกี่ยวกับรางวัล เป็นสิ่งที่ยกเว้นและขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้ง รางวัลจะไม่รวม การติดตั้ง ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมอื่นใดของผู้ชนะรางวัล ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานรางวัลนั้นแต่อย่างใด

7) กิจกรรมการส่งเสริม การตลาด และการเผยแพร่

AP Marketing สงวนสิทธิในการเปิดเผยและเผยแพร่ชื่อ และรายละเอียดอื่นใดของผู้ชนะ (รวมทั้งภาพถ่ายต่างๆ) เพื่อการเผยแพร่ และผู้ชนะตกลงให้ความร่วมมือ และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย AP Marketing เพื่อการดังกล่าว

8) กฎข้อบังคับในการปฏิบัติและการตัดสิทธิ์

AP Marketing สงวนสิทธิในการตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมใดจากการแข่งขัน Skill Game ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในหนังสือนี้ หรือใช้วิธีการโกงในกระบวนการเข้าร่วม หรือเว็บไซต์ของ AP Marketing และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่ไม่เป็นธรรม หรือทุจริต หรือพยายามใช้อิทธิพลกับการตัดสิน โดยการทำลาย การละเมิด การก่อความรำคาญให้กับ ลูกจ้าง/ซอฟท์แวร์ของ AP Marketing ผู้สนับสนุน หรือผู้เข้าร่วมอื่นๆ

9) นโยบายสิทธิส่วนบุคคล

โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ AP Marketing ถือว่าผู้เข้าร่วมตกลงเห็นชอบกับเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล ที่ AP Marketing กำหนดขึ้น หากท่านไม่เห็นชอบกับเงื่อนไขใดในนโยบาย โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลใด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของ AP Marketing โปรดดูลิงค์ที่เกี่ยวข้องในเว็บเพจนี้

10) การดำเนินการทางกฎหมายและความรับผิด

AP Marketing และผู้สนับสนุนต่างๆ ไม่รับผิด สำหรับการสูญเสีย การมาถึงล่าช้า ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง การใช้วิธีการโกง และ/หรือการส่งอีเมล์ และ/หรือ ข้อมูลในทางที่ผิด ในระหว่างการลงทะเบียนข้อมูล การเข้าสู่ระบบ การส่ง และ/หรือ แหล่งเก็บข้อมูล ที่เป็นสาเหตุจากเครือข่ายข้อมูลภายนอก โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต หรือเวิร์ลไวด์เว็บ แล้วแต่กรณี หรือสายโทรศัพท์ภายนอก และ/หรือฮาร์ดแวร์ และ/หรือ ซอฟท์แวร์ ของผู้เข้าร่วมอื่น และ/หรือ บุคคลที่สาม หรือข้อมูลใดที่ไม่ถูกต้อง หรือขาดหายไป หรือหยุดชะงัก ถูกตัด หรือบกพร่อง โดยเฉพาะ AP Marketing จะไม่รับผิด หากอีเมล์หรือข้อมูล ที่ให้ผ่านเว็บไซต์ของ AP Marketing นั้น ไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดของระบบ และไม่ได้รับการยอมรับจากระบบในเวลาต่อมา นอกจากนั้น AP Marketing และผู้สนับสนุนต่างๆ ยังไม่รับผิด สำหรับการลักทรัพย์ หรือ การทำลายระบบที่จัดเก็บข้อมูล และ/หรือ สื่อจัดเก็บข้อมูล การเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต และ/หรือ การโกงข้อมูลในระบบ และ/หรือ ในสื่อจัดเก็บข้อมูล โดยผู้เข้าร่วมหรือบุคคลที่สาม หรือการสูญเสียหรือความเสียหาย ที่เกิดกับหรือที่ได้รับโดยผู้ชนะ หรือสมาชิกในครอบครัวของ ผู้ชนะ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้รางวัลดังกล่าว

11) ลิงค์ต่างๆ ของบุคคลที่สาม

AP Marketing ไม่รับผิดชอบ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ หรือเว็บเพจของบุคคลที่สามใด ซึ่งมีลิงค์หรือสามารถพบลิงค์ได้ในเว็บไซต์ต่างๆ ของ AP Marketing การที่มีลิงค์ดังกล่าวไม่ถือว่า AP Marketing ได้ให้การรับรอง ให้อนุญาต หรือเห็นชอบกับข้อมูลใด ที่มีอยู่ในไซต์หรือหน้าต่างๆ ที่เชื่อมต่อ ดังกล่าว หรือโพรดักส์ หรือบริการใด ที่มีการเสนอในไซต์หรือหน้าต่างๆ ดังกล่าวนั้นแต่อย่างใด และ AP Marketing ไม่รับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูล โพรดักส์ หรือบริการใดดังกล่าว

12) ทั่วไป

โดยการเข้าร่วมการแข่งขัน Skill Game ถือว่าผู้เข้าร่วมได้แสดงถึงการยินยอมผูกพันตนตามเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้าร่วมนี้ AP Marketing สงวนสิทธิในการแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้าร่วมดังกล่าว โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้เข้าร่วมทราบล่วงหน้า ในกรณีเกิดข้อพิพาทใด ที่เกี่ยวข้องกับ Skill Game การตัดสินของ AP Marketing ถือเป็นที่สุดและจบสิ้น หากข้อกำหนดใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้าร่วมดังกล่าว สิ้นไร้ผลบังคับตามกฎหมายที่ใช้บังคับ ให้ถือว่าข้อกำหนดดังกล่าวนั้นแยกออกจาก เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการเข้าร่วม นี้ โดยไม่เกิดผลกระทบกับผลบังคับ หรือผลใช้ได้ของข้อกำหนดต่างๆ ที่เหลือ ซึ่งจะยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป